Informatie verwijzers

Ter info vanuit het MCL
Vanaf 25 maart gaan we een deel van de interne communicatie met jullie delen ter informatie. Dit doen we door het delen van (selectie uit) besluiten van het Crisis Beleids Team (CBT), waarvan we inschatten dat die voor jullie interessant zijn.

 

Woensdag 20 januari 2021

Regionaal beeld COVID-19:

In verband met de lagere bezetting/achterblijvende instroom vanuit het land is de COVID capaciteit in Noord Nederland deels afgeschaald om FMS 1,2,3 zorg (binnen 6 weken) te kunnen leveren. Er is nog ruimte binnen de regio. Er is een dalende trend in opnames en besmetting landelijk. Verwachting van LCPS is dat (bij huidige maatregelen) nog 3 tot 4 weken een daling zichtbaar zal zijn, waarna een stijging volgt als gevolg van de Britse variant.

Polikliniek:

Het CBT heeft besloten alle poliklinische consulten vanaf nu digitaal te laten plaatsvinden. Belangrijkste reden is het zoveel mogelijk beperken van het aantal bewegingen in het ziekenhuis en daarmee de kans op besmettingen. Fysieke polibezoeken zijn alleen toegestaan wanneer dit medisch noodzakelijk is en patiënten daarom binnen zes weken moeten worden gezien. Dit geldt ook voor de diagnostische afdelingen. Dit houdt in dat bestaande afspraken door de poli assistenten worden omgezet naar digitale consulten.

Loopbewegingen beperken: begeleiding patiënten bij polibezoek en bezoekersbeleid

Handhaven van de huidige (RIVM) maatregelen tot eind februari 2021. Daarbij ziet het MCL strenger toe op het bezoekersbeleid en ook op begeleiders die meegaan met patiënten naar behandelingen of onderzoeken. De patiënt komt alleen tenzij hij of zij hulpbehoevend is en daardoor niet alleen het ziekenhuis in kan. Komt een begeleider mee, maar is dat niet noodzakelijk dan wordt hij of zij geweerd. Er komt een beveiliger bij de hoofdingang om de triage wat te ontlasten.

Bezoekersbeleid: 1 bezoeker per patiënt per bezoekuur, bij voorkeur dezelfde persoon. Voor begeleiders geldt dat deze het ziekenhuis niet in mogen tenzij de patiënt echt hulpbehoevend is. Daar gaat het MCL ook op handhaven bij de voordeur.

 

Maandag 18 januari 2021

Verzoek om bij verwijzing zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid van het digitale meedenkconsult

Het Medisch​ COVID-19 Overleg MCL doet aan u de oproep om aan de mogelijkheid voor het aanvragen van een Digitaal Meedenkconsult te blijven denken om de balans tussen leveren van zorg en het voorkomen van onnodige bewegingen te optimaliseren. Ter informatie in de bijlage het eerder verzonden bericht met informatie over het Digitale Meedenkconsult.

Vanuit de Federatie medisch Specialisten, maar ongetwijfeld ook de LHV, worden ‘bewegingen’ van personen zoveel als mogelijk ontraden. Daarbij moet natuurlijk niet uitstelbare zorg wel worden geleverd (FMS klasse 1-3).

Zelf Patiënten bellen

Het CBT van het MCL heeft besloten er mee akkoord te gaan dat medewerkers van poliklinieken ook zelf patiënten mogen bellen voor afspraken, dit naast de bestaande afspraak dat patiënten contact opnemen met de poli. Om te voorkomen dat er gaten vallen of wachtlijsten ontstaan, mogen de medewerkers nu ook actief patiënten gaan bellen.

Het MCC zal bewaken dat op het moment dat de zorg weer meer ‘normaal wordt’, deze afspraak wordt teruggedraaid naar ​de oude situatie, waarin de patiënt zelf verantwoordelijk ​is voor het maken van de afspraak.

Daarnaast willen we u graag meenemen in wat er op dit moment speelt in het MCL:

Binnen het MCL zijn we ons aan het voorbereiden op het ‘zwarte scenario’. Een werkgroep is het proces hieromtrent aan het vaststellen en ​een Triage commissie aan het vormen.

Tevens heeft de ‘Britse variant’ onze aandacht. Het OMT (Outbreak Management Team) houdt dit nauwlettend in de gaten en geeft hierover adviezen.

De interne maatregelen voor onze medewerkers worden verscherpt​: 

 • Thuiswerken is niet meer een verzoek, maar een verplichting.
 • Patiënten en bezoekers worden verzocht alléén naar het MCL te komen, er zijn momenteel ​namelijk nog teveel loopbewegingen.
 • Poliklinieken gaan de  spreekuren zoveel mogelijk digitaal vormgeven.
 • COVID capaciteit is iets afgeschaald, waardoor FMS klasse 3 weer opgeschaald kan worden. Hierbij geldt de restrictie dat de COVID capaciteit binnen 24-48 uur weer opgeschaald moeten kunnen worden, indien de regionale capaciteit hierom vraagt.

 

 

Vrijdag 18 december 2021

Binnen het MCL zijn de afgelopen periode diverse maatregelen genomen met betrekking tot COVID-19. Welke maatregelen zijn nog geldig en blijven we continueren tot 20 januari 2021? Ik heb voor u een selectie gemaakt, niet echt nieuws, maar een kort overzicht.

 • Triage bij de hoofdingangen MCL & Harlingen blijft.
 • Hoofdingang MCL sluit om 18.15 uur sluiten ten gevolge van aangepaste bezoektijden.
 • SEH continueert gescheiden patiëntenstromen (regulier & COVID verdenkingen).
 • Spreekuren poliklinieken weer zoveel mogelijk digitaal laten plaatsvinden. Medische inhoud is hierin leidend.
 • Dokterswacht Friesland (DWF) continueert gescheiden patiëntenstromen (regulier & COVID verdenkingen).
 • Wellicht bij u bekend. Sinds 18 maart van dit jaar kunnen patiënten die niet door een huisarts of verloskundige verwezen zijn voor bloedafname terecht in het QPS-gebouw (voormalig Ronald McDonald Huis) op het terrein van MCL. Met ingang van 18 december sluit deze bloedafname-locatie. Patiënten vanuit de eerste lijn kunnen dan terecht bij de locaties van HAL Friesland buiten het MCL. In Leeuwarden is dat in het gebouw van Crystallic (François HaverSchmidtwei 2) of bij Gezondheidscentrum Albert Schweitzer (Coopmansstraat 21). Deze laatste, nieuwe, locatie opent op 4 januari 2021. Poliklinisch prikken blijft op afspraak.
 • 18 December is een campagne van start gegaan van de gezamenlijke Friese ziekenhuizen om begrip te blijven vragen bij patiënten en bezoekers voor het naleven van de maatregelen.

 

Donderdag  4 Juni 2020

COVID-19 verdachte patiënten verwijzen naar Radiologie MCL Leeuwarden en niet naar locatie MCL Harlingen

Het is helaas niet mogelijk om een patiënt met een COVID-19 verdenking en of besmetting naar Radiologie locatie MCL Harlingen te verwijzen. Deze locatie is niet voorbereid op deze patiëntencategorie en er zijn onvoldoende PBM aanwezig. Het verzoek is om naar locatie Leeuwarden te verwijzen en tevens bij de aanvraag te vermelden dat het een COVID-19 verdenking betreft.

 

Donderdag 7 Mei

Onderstaand persbericht wordt een deze dagen gepubliceerd. Dit ter informatie in navolging op mail van vrijdag 1 Mei over heropening locatie Harlingen.

MCL Harlingen heropent op 11 mei

Vanaf maandag 11 mei 2020 gaat MCL Harlingen weer gefaseerd open. Het MCL had sinds 23 maart de ziekenhuisactiviteiten tijdelijk geconcentreerd in Leeuwarden, met het oog op de coronamaatregelen.

Locatiemanager Koos Komdeur: ‘Alle Noordelijke ziekenhuizen gaan langzamerhand terug naar een meer normale situatie. Gelukkig houdt dat in dat de zorg in Harlingen weer kan worden hervat.’

Vanzelfsprekend wordt in MCL Harlingen gewerkt volgens de regels van de anderhalvemetersamenleving. In Harlingen zijn borden, lijnen op de vloer en andere maatregelen die patiënten en medewerkers ondersteunen bij social distancing. Patiënten mogen alleen via de hoofdingang het gebouw binnen, en via de polikliniek weer naar buiten. In Harlingen worden patiënten bij de hoofdingang getrieerd volgens de richtlijnen van het RIVM: bij binnenkomst wordt gevraagd naar mogelijke klachten die op corona wijzen.

Het MCL vraagt patiënten nadrukkelijk om alléén het ziekenhuis te betreden. Eventuele begeleiders van patiënten kunnen in de auto wachten. De begeleider kan (door de patiënt) gebeld worden tijdens de afspraak om zo toch mee te kunnen praten en luisteren. Mocht het noodzakelijk zijn, dan is één begeleider per patiënt toegestaan.

In MCL Harlingen werken de medici en zorgverleners voorlopig op afspraak. ‘Inloopzorg’ zoals radiologisch onderzoek of een ECG op verzoek van de huisarts kan nu nog niet in MCL Harlingen plaatsvinden.

 

Maandag 4 Mei 2020

 

Woensdag 29 April 2020

 • Ter informatie, onderstaand beleid is verlengd vanaf 28 April a.s.  (bericht is herhaling):
 • Patiënten met ernstige klachten en een verdenking op COVID-19 insturen via de Spoed Eisende Hulp. Daar geldt een strik protocol en worden  verdachte patiënten in isolatie opgevangen.
 • Poliklinische activiteiten worden heringericht vanaf 28 april voor controle en nieuwe patiënten:
 • Indien mogelijk wordt het polikliniek bezoek vervangen door een telefonisch of video consult waarbij de patiënt door de medisch specialist wordt gebeld; patiënten zijn hiervan vooraf op de hoogte gebracht.
 • Indien noodzakelijk worden patiënten poliklinisch gezien, dit ter beoordeling aan de poliklinisch hoofdbehandelaar, al dan niet in afstemming met de verwijzer.
 • Als verwijzer wordt u gevraagd de toegangstijd op medische gronden  kritisch te beoordelen. Het helpt enorm als bij de triage aangegeven kan worden of de beoordeling ook telefonisch mogelijk is.
 • Het verzoek is om waar mogelijk gebruik te maken van de teledermatologie en telenefrologie.
 • Het verzoek aan de huisartsen is ook om bij aanvragen radiologie er tevens bij aan te geven of het een Corona-verdenking betreft.
 • Semi-spoed beoordelingen zullen zo goed als mogelijk worden ingepland.
 • Patiënt regulier verwijzen betekent dat de patiënt wordt ingepland op grond van de medische urgentie in relatie tot beschikbare capaciteit. Patiënt wordt hiervoor op de wachtlijst geplaatst en ontvangt nader bericht vanuit het MCL.

 

Dinsdag 21 april 2020

Er is al enige tijd sprake van afvlakking van het aantal patiënten met COVID-19 dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Daarom heeft het MCL besloten de reguliere zorg weer zoveel mogelijk op te starten om de lange wachtlijsten weg te werken. Uiteraard is de zorg omgeven met alle strenge voorzorgsmaatregelen om besmetting met het coronavirus te verkleinen.                                       De zorg wordt geleidelijk opgestart. Er zal voldoende capaciteit moeten blijven voor opvang en behandeling van COVID-patiënten, zowel op de IC als op de verpleegafdelingen.

Dagbehandeling

Vorige week donderdag (16 april) en vrijdag (17 april) is al begonnen met operaties in dagbehandeling. Vanaf maandag 20 april is er een extra operatiekamer geopend voor reguliere zorg en zijn verschillende poliklinieken weer voorzichtig begonnen met het oproepen van patiënten. Dit gebeurt veilig. Bij het oproepen van patiënten hanteert het MCL de richtlijnen van het RIVM.

Wat houden richtlijnen in?

Dit betekent:

 • Er is triage bij de poort; patiënten die hoesten of andere mogelijke symptomen van COVID vertonen, krijgen een mondkapje voor ze het ziekenhuis in mogen;
 • dat patiënten 1,5 meter afstand moeten houden (social distancing);
 • dat er maximaal één begeleider mee mag per patiënt (liefst geen begeleider);
 • een goede mix van fysieke spreekuren waarbij de arts de patiënt graag wil zien, belafspraken en videoconsulten. Dit goed afwisselen voorkomt dat het te druk wordt in de wachtkamers;
 • dat voor vervolgonderzoek (röntgen, CT-scan etc.) een nieuwe afspraak wordt gemaakt;

Niet wachten

We hopen de komende tijd weer veel patiënten met ‘gewone zorgvragen’ te kunnen helpen, zodat snel een deel van de snel opgelopen wachtlijsten weggewerkt kan worden. Maar ook om te voorkomen dat patiënten die een serieuze zorgvraag hebben te lang wachten voor ze naar het ziekenhuis gaan met alle gezondheidsrisico’s van dien. Er is geen reden meer om te wachten: het ziekenhuis is veilig en er is voldoende capaciteit in huis om de reguliere zorg weer goed op te pakken.

Oproepen patiënten

Patiënten kunnen net zoals anders worden doorverwezen door de huisarts. Patiënten die al op de wachtlijst staan, worden opgeroepen op basis van medische urgentie. Patiënten hoeven hiervoor niet zelf het MCL te bellen.

 

 

Donderdag 16 april 2020

Gedoseerd opstarten

 • Vandaag en morgen is begonnen met dagbehandeling op de OK. Opstarten gebeurt gedoseerd, omdat er steeds een goede balans nodig is tussen het weer opstarten van reguliere zorg en voldoende capaciteit beschikbaar houden voor COVID-19.
 • Plannen voor het opstarten van poliklinieken worden uitgewerkt.

Co-assistenten swabben thuis

 • Co-assistenten gaan vanaf maandag op huisbezoek bij COVID-verdachte patiënten om een swab af te nemen. Het gaat om patiënten die naar het MCL moeten voor een behandeling of onderzoek, maar die symptomen hebben die mogelijk kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. De co-assistenten die de swabs afnemen, zijn uitgerust met beschermingsmaterialen.

Preoperatieve swab

 • Bij patiënten die komen voor een operatie wordt preoperatief een swab afgenomen. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het maken van de afspraak en het hiervan doorgeven aan de patiënt en verantwoordelijk voor bewaking van de uitslag.

 

 

Vrijdag 10 april 2020

 

We hebben begrepen dat de tekst op ZorgDomein verkeerd werd begrepen en dat er alleen nog spoedverwijzingen meer plaats konden vinden.

De tekst op ZorgDomein wordt aangepast naar onderstaande:

 

De capaciteit voor non-COVID zorg is veranderd. Verwijzingen worden getrieerd om te prioriteren. Indien verwijzingen op korte termijn noodzakelijk zijn, graag VTT/spoed gebruiken. Bij spoedverwijzingen graag bellen.

Bestaande afspraak bij een polikliniek in het MCL?
We bellen alle patiënten die binnenkort een afspraak hebben als er iets aan die afspraak verandert. Mocht de patiënt niet gebeld worden, dan kan hij/zij er vanuit gaan dat de afspraak gewoon doorgaat.

 

Verder geldt het beleid zoals woensdag 8 April gedeeld.

 

 

Donderdag 9 april 2020

Het CBT heeft besloten het huidige beleid met afschaling van geplande operaties en het opschalen van IC en COVID afdelingen tot en met paasmaandag zo te houden. Op dinsdag wordt dan bekeken of het beleid moet worden aangepast. Dan is er ook meer duidelijkheid of het huidige landelijke beeld van het langzaam afvlakken van het aantal ziekenhuisopnames en ziektegevallen doorzet. Dus tot die tijd geen verandering in het beleid.

 

 

Oudere berichten:

8 april 2020

3 april 2020

2 april 2020

1 april 2020

31 maart 2020

30 maart 2020

27 maart 2020

26 maart 2020

25 maart 2020

24 maart 2020

20 maart 2020

19 maart 2020

17 maart 2020