17 maart 2020

Bij deze willen wij u graag informeren over de maatregelen die genomen worden in het MCL in verband met het Coronavirus.

 

Allereerst gelden de landelijke afspraken onder meer op basis van het RIVM beleid.

Voor de casusdefinitie COVID-19, kijk op de site van het RIVM.

 

Patiënten met ernstige klachten en een verdenking op COVID-19 insturen via de Spoed Eisende Hulp. Daar geldt een strik protocol en worden  verdachte patiënten in isolatie opgevangen.

 

Het MCL zal conform het landelijke en regionale beleid de electieve zorg zoveel mogelijk afschalen. Dit houdt in dat:

 

Poliklinische activiteiten
Poliklinische activiteiten worden heringericht tot in ieder geval 6 april voor controle en nieuwe patiënten:

  • Indien mogelijk wordt het polikliniek bezoek vervangen door een telefonisch consult waarbij de patiënt door de medisch specialist wordt gebeld; patiënten worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht.
  • Indien noodzakelijk worden patiënten poliklinisch gezien, dit ter beoordeling aan de poliklinisch hoofdbehandelaar, al dan niet in afstemming met de verwijzer.
    Als verwijzer wordt u gevraagd de toegangstijd op medische gronden  kritisch te beoordelen. Het helpt enorm als bij de triage aangegeven kan worden of de beoordeling ook telefonisch mogelijk is.
  • Het verzoek aan de huisartsen is om waar mogelijk gebruik te maken van de teledermatologie en telenefrologie.
  • Het verzoek aan de huisartsen is ook om bij aanvragen radiologie er tevens bij aan te geven of het een Corona-verdenking betreft.
  • Semi-spoed beoordelingen zullen zo goed als mogelijk worden ingepland.
  • De röntgenafdeling van locatie Harlingen sluit.
     

Minder operaties
Electieve operaties zullen waar mogelijk worden uitgesteld. Hierbij worden keuzes gemaakt op medisch inhoudelijke en organisatorische gronden (beschikbaarheid capaciteit, beschermende materialen etc.). Vooralsnog wordt geprobeerd  oncologische operaties zoveel mogelijk door te laten gaan. Acute operaties blijven uiteraard door gaan.

 

Communiceren
Geprobeerd zal worden om wijzigingen van gemaakte afspraken zo tijdig mogelijk aan patiënten te communiceren. Ook wordt de website van het MCL voorzien van de meest actuele situatie en afspraken. Door de herinrichting van de patiëntenzorg kan het zijn dat het krijgen van telefonisch contact langer duurt dan gebruikelijk is.

 

 

Afdeling M geopend
Het MCL heeft 1 afdeling (afdeling M) geopend voor de opvang van patiënten die besmet zijn met het COVID-19 virus. Dagelijks wordt de beschikbare capaciteit bekeken. Patiënten die negatief getest zijn, worden zo snel mogelijk over geplaatst naar een andere afdeling.

Er is een medisch specialistisch team samengesteld als hoofdbehandelaar van de COVID-19 patienten. Consequentie kan zijn dat een aantal medisch specialisten hierdoor slechter of niet bereikbaar zijn. Reguliere behandelingen kunnen door collega medisch specialisten  worden overgenomen.

 

Intensive Care
Op de Intensive Care is alles in gereedheid gebracht om extra capaciteit te kunnen leveren. Het is mogelijk op te schalen tot 29 bedden met beademing. Men is organisatorisch en inhoudelijk goed voorbereid, mede door overleg met (inter)nationale collega’s.

 

Co-assistenten en vrijwilligers
Met de co-assistenten en diverse stagiaires zijn specifieke afspraken gemaakt die aansluiten bij hun werkzaamheden en landelijke afspraken.

Tot en met 6 april zijn er geen vrijwilligers in het MCL.

 

Bezoekers
Per patiënt mag er per bezoekuur nog maar één bezoeker langskomen. Bij voorkeur is dit steeds dezelfde persoon. Dit geldt voor volwassenen en kinderen. Deze persoon mag geen klachten hebben als koorts/koortsig gevoel, hoesten en/of kortademigheid.

Bovenstaande maatregel geldt ook voor een bezoek aan de polikliniek (maximaal één begeleider).

 

Crisis beleidsteam
Omdat de situatie per dag kan veranderen en er snel gehandeld moet kunnen worden, is in het MCL  een aangepaste overlegstructuur opgezet.

Dagelijks komt het crisis beleidsteam (CBT) twee keer bijeen om de actuele stand van zaken te bespreken maar ook om te anticiperen op wat komen gaat. Het CBT wordt geadviseerd door een dagelijks Medisch Overleg waarin diverse medisch specialisten aanwezig zijn.

De praktische leiding is in handen van het Operationele team.

 

Op de hoogte houden
Wij zullen proberen om u, indien ons beleid hiervoor aanleiding geeft, op de hoogte te houden. Graag werken wij met u als huisarts samen om goede zorg te blijven verlenen.

Mochten er desondanks nog dringende vragen en/of opmerkingen zijn over het gevoerde beleid, dan kunt u dit per mail richten aan het MCC (MCCLeeuwarden@znb.nl).

 

Aanvullend:

Weefseldonatie is tot nader order gestopt, conform landelijk besluit. Hierdoor heeft raadplegen van het donatieregister bij weefseldonatie geen toegevoegde waarde.